ลืมรหัสผู้ใช้ / ลืมรหัสผ่าน ลงทะเบียน

เงินกู้เอนกประสงค์จำนำ

วัตถุประสงค์

เพื่อการอันจำเป็น หรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร
 

อัตราดอกเบี้ย

MRR + 4.50%


เงื่อนไขในการปล่อยเงินกู้

อายุสมาชิกภาพ

อายุสมาชิกภาพตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
 

วงเงินกู้ที่สมาชิกสามารถกู้กับสหกรณ์ได้


 

งวดผ่อนชำระ


 

หลักประกัน / เงื่อนไข

 • ใช้หุ้นเป็นหลักประกันตามที่สหกรณ์กำหนด

 • กำหนดให้ทำประกันชีวิตโครงการสินเชื่อเอนกประสงค์ 2 ปี ทุนประกัน (วงเงินกู้ - ทุนเรือนหุ้นปัจจุบัน) ทุกๆ 100,000 บาท ค่าเบี้ย 200 บาท/ปี

รายละเอียดเอกสารประกอบการขอกู้

 รายละเอียดเอกสารประกอบการขอกู้ (ดาวน์โหลดที่นี่)


เอกสารที่ใช้ประกอบในการขอกู้

 1. ใบคำขอกู้ / แบบฟอร์มการแสดงตนสำหรับทำธุรกรรมกับสหกรณ์ >> (ดาวน์โหลดที่นี่)
 2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. สลิปเงินเดือนและรายการเดินบัญชีเดือนล่าสุด
 5. ข้อมูลประวัติพนักงาน (Profile) 
 6. รายงานข้อมูลเครดิตบูโร (NCB) ของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน(กรณีมีผู้ค้ำประกัน)
 7. ใบคำขอประกันและหนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูล >> (ดาวน์โหลดที่นี่)
 8. ใบคำขอแจ้งบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์ (กรณีที่ยังไม่ได้แจ้งข้อมูลกับสหกรณ์) >> (ดาวน์โหลดที่นี่)


ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

สมาชิกสามารถส่งเอกสารมาที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด ชั้น G อาคารเพชรบุรี
 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • คุณจิตราวรรณ     06 3902 3746
 • คุณจินต์จุฑา        06 3902 3916
 • คุณนันทพัทธ์       06 3902 3896

สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน
1101 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400