ลืมรหัสผู้ใช้ / ลืมรหัสผ่าน ลงทะเบียน

เงินกู้เอนกประสงค์จำนองหมุนเวียน

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินที่เป็นประโยชน์ของสมาชิก
 

อัตราดอกเบี้ย

MHR + 3.50%


เงื่อนไขในการปล่อยเงินกู้

อายุสมาชิกภาพ

มีอายุสมาชิกภาพตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป หรือ อายุงานเกินกว่า 1 ปี จึงจะสามารถขอกู้เงินกู้เอนกประสงค์จำนองหมุนเวียนได้
 

วงเงินกู้ที่สมาชิกสามารถกู้กับสหกรณ์ได้

 • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง   สูงสุดไม่เกิน 50% ของราคาประเมิน
 • ที่ดินเปล่า (เฉพาะกทม.)  สูงสุดไม่เกิน 50% ของราคาประเมิน
 • กรณีใช้อสังหาริมทรัพย์ จำนองเป็นประกันหนี้ของเงินกู้เอนกประสงค์จำนองหมุนเวียนร่วมกับเงินกู้เพื่อการเคหะและหรือเงินกู้เอนกประสงค์จำนอง วงเงินกู้และหรือภาระหนี้ของเงินกู้ทั้งสามประเภทดังกล่าวรวมกัน ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 90% ของราคาประเมิน


งวดผ่อนชำระ

ชำระคืนเงินกู้ โดยการชำระคืนเฉพาะดอกเบี้ย

 

หลักประกัน

 • จำนองอสังหาริมทรัพย์เป็นประกัน
 • สมาชิกถือกรรมสิทธิ์เพียงผู้เดียวได้ (ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมต้องค้ำประกันหนี้เต็มจำนวน)
 • สามารถนำอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นชื่อของ บิดา-มารดา, คู่สมรส, บุตร มาวางเป็นหลักประกันได้
 • ทำประกันอัคคีภัย โดยสหกรณ์จะแบ่งค่างวดมาชำระค่าเบี้ยประกัน

 

รายละเอียดเอกสารประกอบการขอกู้

 รายละเอียดเอกสารประกอบการขอกู้ (ดาวน์โหลดที่นี่)


เอกสารที่ใช้ประกอบในการขอกู้

1. ใบคำขอกู้ / แบบฟอร์มการแสดงตนสำหรับทำธุรกรรมกับสหกรณ์ (ดาวน์โหลดที่นี่)

2. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3. ใบคำขอแจ้งบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์ (กรณีที่ยังไม่ได้แจ้งข้อมูลกับสหกรณ์) (ดาวน์โหลดที่นี่)


ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

สมาชิกสามารถส่งเอกสารมาที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด ชั้น G อาคารเพชรบุรี

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • คุณพิสิษฐ์          06 3902 3974
 • คุณศิรินภา         06 3902 3785
 • คุณจารุณี          06 3902 3725
 • คุณธีระศาสตร์     06 3902 3736
 • คุณธิดารัตน์        06 3902 3982

สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน
1101 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400