ลืมรหัสผู้ใช้ / ลืมรหัสผ่าน ลงทะเบียน

เงินกู้เพื่อการรักษาพยาบาลและพัฒนาครอบครัว

วัตถุประสงค์

เพื่อการรักษาพยาบาลและการศึกษาของครอบครัวสมาชิก

อัตราดอกเบี้ย

MRR + 1.00%

เงื่อนไขในการปล่อยเงินกู้

อายุสมาชิกภาพ

มีอายุสมาชิกภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี
   

วงเงินกู้ที่สมาชิกสามารถกู้กับสหกรณ์ได้

วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท

    

งวดผ่อนชำระ


 

หลักประกัน

 

หมายเหตุ

 • ครอบครัว  หมายถึง สมาชิก บิดา หรือมารดา หรือบุตรโดยชอบด้วยกฏหมาย หรือคู่สมรสของสมาชิก รวมทั้งบิดามารดาของคู่สมรส
 • การรักษาพยาบาล หมายถึง กระบวนการรักษาอันเนื่องจากการตั้งครรภ์ ให้รวมถึงการทำประกันชีวิต  ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ และอื่นๆตามที่คณะกรรมการเงินกู้กำหนด
 • การศึกษาและหรือการอบรม หมายถึง การศึกษาในหลักสูตรต่างๆ การฝึกการอบรม การฝึกวิชาชีพ การฝึกกีฬา หรือการใดๆ ที่ก่อให้เกิดทักษะหรือความรู้ โดยมีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนในการศึกษาฝึกอบรมดังกล่าวข้างต้น
 • ใบเสร็จรับเงินที่สมาชิกผู้กู้จะนำมาเบิกเงินกู้ ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 2 เดือน นับจากวันที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน
   

รายละเอียดเอกสารประกอบการขอกู้

 รายละเอียดเอกสารประกอบการขอกู้ (ดาวน์โหลดที่นี่)


เอกสารที่ใช้ประกอบในการขอกู้

1. ใบคำขอกู้ / แบบฟอร์มการแสดงตนสำหรับทำธุรกรรมกับสหกรณ์ (ดาวน์โหลดที่นี่)

2. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3. ใบคำขอแจ้งบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์ (กรณีที่ยังไม่ได้แจ้งข้อมูลกับสหกรณ์) (ดาวน์โหลดที่นี่)


ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

สมาชิกสามารถส่งเอกสารมาที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด ชั้น G อาคารเพชรบุรี
 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • คุณพิสิษฐ์          06 3902 3974
 • คุณศิรินภา         06 3902 3785
 • คุณจารุณี          06 3902 3725
 • คุณธีระศาสตร์     06 3902 3736
 • คุณธิดารัตน์        06 3902 3982

สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน
1101 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400