ลืมรหัสผู้ใช้ / ลืมรหัสผ่าน ลงทะเบียน

ข้อตกลงการใช้บริการ

www.Thanachartcoop.or.th  เป็นเว็บไซต์ของ สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานธนชาต จำกัด (“สหกรณ์”)  สหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์ ในการให้บริการกับผู้ขอใช้บริการที่ยอมรับเงื่อนไข ดังปรากฏอยู่ในส่วนถัดไปของเว็บไซต์นี้เท่านั้น สหกรณ์จัดทำเว็บไซต์เพื่อให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการโดยนำเสนอรายละเอียดการให้บริการและเพื่อเป็นช่องทางเพิ่มเติมในการติดต่อสื่อสารกับสมาชิกและ/หรือผู้ขอใช้บริการอื่น  สหกรณ์สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการนี้ได้ตามความเหมาะสม  โดยสหกรณ์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในรูปภาพ ข้อความ การแสดงผล และรูปแบบการนำเสนอ  ตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ทั้งหมด ยกเว้นจะมีการระบุอย่างชัดเจนไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามมิให้ผู้ใดทำการคัดลอกทำสำเนา แสดงผล แจกจ่าย ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ขาย เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์อื่น นอกจากได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสหกรณ์

ข้อจำกัดการใช้บริการ

การให้บริการของสหกรณ์ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้มิได้มุ่งหมายให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมทุกท่าน สหกรณ์สงวนสิทธิ์ในการกลั่นกรอง คัดเลือกผู้ประสงค์ใช้บริการตามหลักเกณฑ์ของสหกรณ์  นอกจากนั้นผู้ประสงค์จะใช้บริการย่อมต้องรับความเสี่ยงจากการใช้ผลิตภัณฑ์นั้น  ยกเว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่นโดยกฎหมาย การส่งผ่านข้อมูลจากผู้ขอใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์หรือทางอีเมล์จะไม่เป็นความลับ และทางสหกรณ์สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในทางอื่นได้ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่ขัดกับ นโยบายส่วนบุคคล (Privacy Policy) ตามที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้  สหกรณ์จะพยายามปรับปรุงข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์ให้ถูกต้องและทันสมัย  สหกรณ์ไม่สามารถประกันความถูกต้องของข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์ ความเสี่ยงในการเข้าถึงและการใช้ข้อมูลและการทำธุรกรรมดังกล่าวตกอยู่กับผู้ขอใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าสหกรณ์ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการผ่านเว็บไซต์ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม อันเกิดจากจากการส่งข้อมูล รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์  ระหว่างการใช้งานหากมีผลิตภัณฑ์อื่นใดที่มีการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของสหกรณ์ สหกรณ์ไม่รับผิดชอบต่อการรับประกันการใช้งานได้หรือความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์

การลงทะเบียน

ในส่วนของผู้ขอใช้บริการที่เป็นผู้ลงทะเบียน (Register User) และสมาชิก จะได้รับชื่อบัญชีส่วนตัว (Login name) และรหัสผ่าน (Password) ซึ่งเป็นรหัสส่วนบุคคลเท่านั้น โดยผู้ขอใช้บริการและสมาชิกในส่วนดังกล่าวจะต้องเก็บรักษารหัสผ่าน (Password) ไว้เป็นความลับเฉพาะตัวและไม่แจ้งให้ผู้ใดทราบ ผู้ขอใช้บริการที่ได้รับรหัสผ่าน (Password) มีสิทธิ์เปลี่ยน

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข

สหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขของการใช้บริการ รวมตลอดไปถึงการเรียกเก็บค่าบริการ ได้ตามแต่จะเห็นสมควร (ถ้ามี) หรือยกเลิกการให้บริการในเว็บไซต์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้าหรือ ให้เหตุผลแต่ประการใด  เอกสารหรือหนังสือใดๆ ที่สหกรณ์ได้จัดส่งไปยังผู้ขอใช้บริการตามที่อยู่ หรืออีเมล์ ที่ได้แจ้งไว้ ให้ถือว่าผู้ขอใช้บริการได้รับทราบข้อความในเอกสารหรือหนังสือนั้นๆ

การใช้บริการ

ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าการกระทำใดๆ โดยผ่านเว็บไซต์ของสหกรณ์  ไม่ว่าจะเกี่ยวกับบัญชีประเภทใดๆ ของผู้ขอใช้บริการ หรือไม่ก็ตาม หากได้กระทำไปโดยรหัสผ่าน (Password) ของผู้ขอใช้บริการ ประกอบกับวิธีการ หรือเงื่อนไขของการขอใช้บริการประเภทนั้นตามที่สหกรณ์กำหนด เกี่ยวกับการใช้บริการแล้ว ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์โดยผู้ขอใช้บริการไม่ต้องทำ หรือลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ เพื่อเป็นหลักฐานในการนั้นอีก และผู้ขอใช้บริการยินยอมรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่า ผู้ขอใช้บริการเป็นผู้กระทำด้วยตนเอง ทั้งนี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นด้วยความทุจริตของบุคคลภายนอกหรือไม่ก็ตาม ผู้ขอใช้บริการ ยอมรับว่าบันทึก หลักฐาน หรือเอกสารใดๆ ก็ตามที่สหกรณ์ได้จัดทำขึ้น อันเนื่องมาจากการใช้บริการผ่านเว็บไซต์สหกรณ์ของผู้ขอใช้บริการนั้นมีความถูกต้องทุกประการ โดยไม่จำเป็นต้องให้ ผู้ขอใช้บริการลงลายมือชื่อ หรือตรวจสอบก่อนแต่อย่างใด ผู้ขอใช้บริการยินยอมผูกพัน และตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการนี้ และที่จะมีเพิ่มเติมต่อไป รวมทั้งคู่มือหรือเอกสาร ใดๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ ที่สหกรณ์จะประกาศหรือเผยแพร่เพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนี้ด้วย

การปฏิเสธความรับผิด

ผู้ขอใช้บริการตกลงว่า สหกรณ์ไม่จำต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆอันเกิดขึ้นแก่ผู้ขอใช้บริการไม่ว่าจะโดยประการใด อันเนื่องมาจากการใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของสหกรณ์

ในกรณีที่มีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นแก่สหกรณ์อันเนื่องมาจากการใช้บริการผ่านเว็บไซต์นี้ของผู้ขอใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมรับผิดชอบค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้แก่สหกรณ์โดยสิ้นเชิง และไม่มีเงื่อนไขแต่อย่างใดทั้งสิ้น

เว็บไซต์นี้อาจมีข้อความที่คลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง หรือการสะกดตัวอักษรที่ผิด สหกรณ์ไม่รับรองถึงความถูกต้อง หรือความครบถ้วนของเอกสารหรือในความน่าเชื่อถือของคำแนะนำ ความเห็น ข้อความ หรือข้อมูล ซึ่งแสดงจากเว็บไซต์  ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่าอาจจะเชื่อความเห็น คำแนะนำ ข้อความ บันทึก หรือข้อมูลตามนี้ได้ แต่ด้วยการวิเคราะห์ความเสี่ยงของผู้ขอใช้บริการเอง สหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์โดยเด็ดขาดในการแก้ไขข้อผิดพลาด หรือข้อตกหล่นของส่วนใดส่วนหนึ่งในเว็บไซต์นี้ เอกสาร ข้อมูลการให้บริการ (ถ้ามี) เมื่อใดก็ได้โดยไม่จำต้องมีการบอกกล่าว

เว็บไซต์นี้ เอกสารหรือข้อมูลการให้บริการในเว็บไซต์ รวมถึงซอฟท์แวร์ ที่อาจจะจัดให้มีในเว็บไซต์นี้ มีไว้ในสภาพที่เป็นอยู่ ("as is") โดยไม่มีการประกันใดๆ ไม่ว่าอย่างชัดเจน หรือที่อาจจะสันนิษฐานได้ทุกประเภท และไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันของความเหมาะสม การละเมิดสิทธิ์ หรือความเหมาะสมเพื่อการใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่ง ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์ หรือระบบไฟฟ้า หรือระบบการติดต่อสื่อสารขัดข้องเป็นเหตุให้บริการผ่านเว็บไซต์ของสหกรณ์ขัดข้อง จนผู้ขอใช้บริการไม่สามารถใช้ หรือรับบริการได้แล้วผู้ขอใช้บริการตกลงจะไม่ยกเอาสาเหตุขัดข้องดังกล่าวเป็นข้อเรียกร้อง ให้สหกรณ์รับผิดชอบและ/หรือชดใช้ค่าเสียหายแต่ประการใดทั้งสิ้น

ข้อสงวนสิทธิ์

สหกรณ์สงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะยกเลิกการใช้บริการผ่านเว็บไซต์นี้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องให้เหตุผล หรือแจ้งให้ผู้ขอ ใช้บริการทราบล่วงหน้าแต่ประการใด

การใช้งานระหว่างประเทศ และกฎหมายที่บังคับใช้

สหกรณ์ไม่รับรองว่าเอกสารในเว็บไซต์นี้เหมาะสม หรือสามารถนำไปใช้งานในที่อื่นนอกประเทศไทย รวมถึงไม่รับรองว่า  ไม่อาจเรียกอ่านข้อมูลได้จากประเทศซึ่งข้อความปรากฎอาจจะต้องห้ามตามกฎหมาย หากผู้ขอใช้บริการเข้ามาในเว็บไซต์นี้จากสถานที่นอกประเทศไทย ผู้ขอใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นทุกชนิดแต่เพียงผู้เดียว

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการ

รหัสผ่าน (Password)
การกำหนดรหัสผ่าน (Password) ความยาว 8-20 ตัวอักษร ควรเป็นคำที่ไม่มีความหมาย หรือยากแก่การเดา เช่น ไม่ควรใช้ชื่อจริง ชื่อเล่น หรือหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น และไม่ควรกำหนดรหัสผ่านซ้ำกับเว็บไซต์ หรือ Email อื่นๆ ที่ท่านใช้บริการ
•    ไม่ควรจดรหัสผ่านไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
•    ควรเก็บรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับ ไม่แจ้งรหัสผ่านใดๆ ให้กับผู้อื่นทราบ
•    ควรทำการเปลี่ยนรหัสผ่านทุกครั้ง เมื่อสงสัยว่าบุคคลอื่นทราบ หรือสามารถเดารหัสผ่านของท่านได้

เมื่อ Log in เข้าสู่ระบบ
•    กรณีที่ไม่สามารถอยู่ใช้งานที่หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ ควรจะทำการ Log out ออกจากระบบงานก่อนทุกครั้ง
•    กรณีที่มีปัญหาขาดการติดต่อกับระบบ ในขณะที่กำลังทำรายการออนไลน์ เช่น ขาดการติดต่อ (Disconnected) ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ท่านควรที่จะติดต่อเข้าสู่ระบบอีกครั้งและตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลอีกครั้ง หรือติดต่อสอบถามผ่านทางสหกรณ์  
•    กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่สะดวกในการติดต่อ ควรจะทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในส่วนของข้อมูลส่วนตัว (Edit Profile)

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน
444 ศูนย์การค้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330