ลืมรหัสผู้ใช้ / ลืมรหัสผ่าน ลงทะเบียน

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (บัตรกดเงินสด)

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินที่เป็นประโยชน์ของสมาชิกผู้กู้
 

อัตราดอกเบี้ย


เงื่อนไขในการปล่อยเงินกู้

อายุสมาชิกภาพ

ไม่กำหนดอายุสมาชิกภาพ    
 

วงเงินกู้ที่สมาชิกสามารถกู้กับสหกรณ์ได้


 

งวดผ่อนชำระ

  • ผ่อนชำระ 1.5% ของภาระหนี้ แต่ไม่ต่ำกว่า 500 บาทต่อเดือน

  • ไม่กำหนดระยะเวลาการผ่อนชำระ
     

หลักประกัน / เงื่อนไข

  •  ใช้ทุนเรือนหุ้นและ/หรือเงินฝากเป็นหลักประกัน

  •  กรณีใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน สมาชิกจะต้องทำสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องแบบมีผลทันที


ค่าธรรมเนียมในการกู้

  • ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงินกู้ 300 บาท สำหรับผู้กู้รายใหม่ลดเหลือเพียง 100 บาท

 

ATM Krungsri Smart COOP

 

รายละเอียดเอกสารประกอบการขอกู้

 รายละเอียดเอกสารประกอบการขอกู้ (ดาวน์โหลดที่นี่)


เอกสารที่ใช้ประกอบในการขอกู้

1. ใบคำขอกู้ / แบบฟอร์มการแสดงตนสำหรับทำธุรกรรมกับสหกรณ์ (ดาวน์โหลดที่นี่)

2. ใบคำขอสมัครทำบัตรและข้อกำหนดการใช้บัตร ATM (ดาวน์โหลดที่นี่)

3. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

4. ใบคำขอแจ้งบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์ (กรณีที่ยังไม่ได้แจ้งข้อมูลกับสหกรณ์) (ดาวน์โหลดที่นี่)


ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

สมาชิกสามารถส่งเอกสารมาที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด ชั้น G อาคารเพชรบุรี


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • คุณจิตราวรรณ     06 3902 3746
  • คุณจินต์จุฑา        06 3902 3916
  • คุณนันทพัทธ์       06 3902 3896

สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน
1101 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400