ลืมรหัสผู้ใช้ / ลืมรหัสผ่าน ลงทะเบียน

ค่ารักษาพยาบาลโรคทั่วไป

รายละเอียดเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล "โรคทั่วไป"

ค่ารักษาพยาบาล “โรคทั่วไป” หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอาการเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บ และการตรวจรักษาโรคฟัน
 

หลักเกณฑ์ในการเบิกค่ารักษาพยาบาล

 1. ผู้มีสิทธิขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลในปีนี้ จะต้องสมาชิกสหกรณ์ ก่อนวันที่ 31 ธันวาคมของปีก่อน 
 2. วงเงินค่ารักษาพยาบาลในแต่ละปี อาจไม่เท่ากัน ซึ่งเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์
 3. กรณีที่มีวงเงินค่ารักษาพยาบาลคงเหลือ เบิกใช้ไม่หมด สามารถสมทบวงเงินไปเบิกใช้ในปีต่อไปได้
 4. สมาชิกสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลให้แก่ตนเองและบุคคลในครอบครัวได้ แก่ บิดา, มารดา, คู่สมรสจดทะเบียนและบุตรของสมาชิกที่ไม่ใช่บุตรบุญธรรม

 

เอกสารประกอบการเบิกค่ารักษาพยาบาล

 1. แบบฟอร์มขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลโรคทั่วไป (ดาวน์โหลดที่นี่)
 2. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
 • อายุใบเสร็จต้องไม่เกิน 2 เดือน นับจากวันที่ระบุในใบเสร็จจนถึงวันที่ขอเบิกเงิน
 • กรณีที่สมาชิกไม่ระบุวันที่ในใบขอเบิกเงิน สหกรณ์จะถือเอาวันที่ได้รับเอกสารเป็น วันที่เบิกเงิน
 • ระบุชื่อ-นามสกุลของผู้เข้ารับการรักษาพยาบาล
 • ระบุจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาล
 • ต้องมีลายมือของชื่อผู้รับเงิน กรณีที่มีการขีดฆ่าแก้ไขข้อความใบในเสร็จ ต้องให้ผู้รับเงินเซ็นชื่อกำกับการแก้ไขทุกครั้ง

 

การโอนเงินค่ารักษาพยาบาลให้สมาชิก

 1.  สหกรณ์จะโอนเงินค่ารักษาพยาบาลเข้าบัญชีเงินเดือนของสมาชิกภายใน 10 วัน
 2.  ในกรณีที่สมาชิกมีบัญชีเงินฝาก Super Saving สหกรณ์ต้องได้รับเอกสารภายในวันพุธ และจะทำการโอนเงินให้สมาชิกทุกวันศุกร์ของสัปดาห์นั้นๆ

 หมายเหตุ    

 1. เพื่อมิให้เกิดความล่าช้าในการเบิกค่ารักษาพยาบาล ขอให้ท่านกรุณากรอกรายละเอียดและจำนวนเงินที่จะขอเบิกให้ครบถ้วน และอย่าลืมลงลายมือชื่อผู้ขอเบิกเงินด้วยทุกครั้ง
 2. ใบเสร็จจากสถานพยาบาลแพทย์แผนโบราณ, ใบเสร็จจากร้านขายยา, ใบเสร็จจากร้านแว่นตา ไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้

 

ที่อยู่ในการส่งเอกสาร >> (คลิกที่นี่)
 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • คุณธนกฤต    06 3902 4015
 • คุณสุกันญา   06 3902 3982

สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน
444 ศูนย์การค้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330