ลืมรหัสผู้ใช้ / ลืมรหัสผ่าน ลงทะเบียน

สมาชิกสมทบ

รายละเอียด
สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนชาต จำกัด


คุณสมบัติการเป็นสมัคร

 1. เป็นบุคคลที่เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
 2. เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
 3. ผู้สมัครจะต้องเป็นบุตร หรือ คู่สมรส หรือ บิดา มารดา ของสมาชิก
 4. ผู้สมัครต้องไม่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน


วิธีการสมัคร

 1. ผู้สมัครสมาชิกต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบมาที่สหกรณ์
 2. ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าจำนวน 100 บาท และต้องชำระเงินค่าหุ้น 100 หุ้น มูลค่า 1,000 บาท ให้แก่สหกรณ์


เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก

 1. ใบสมัครสมาชิกสมทบ (ดาวน์โหลดที่นี่)
 2. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยธนชาต(TTB) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 5. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีเป็นคู่สมรสสมาชิก)


ที่อยู่ในการส่งเอกสาร

สมาชิกสามารถส่งเอกสารมาที่ ส่วนสมาชิกและเงินฝาก
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด ชั้น G อาคารเพชรบุรี
โทร. 0 2253 5900 ต่อ 1202, 1204


สิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิกสหกรณ์

สมาชิกสมทบสามารถใช้บริการด้านเงินฝากและเงินกู้ โดยเป็นตามที่สหกรณ์กำหนด

สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน
1101 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400