ลืมรหัสผู้ใช้ / ลืมรหัสผ่าน ลงทะเบียน

สมาชิกสมทบ

รายละเอียด
สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนชาต จำกัด

 

สิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิกสหกรณ์

สมาชิกสมทบสามารถใช้บริการด้านเงินฝากและเงินกู้ โดยเป็นตามที่สหกรณ์กำหนด


คุณสมบัติการเป็นสมัคร

 1. เป็นบุคคลที่เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
 2. เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
 3. ผู้สมัครจะต้องเป็นบุตร หรือ คู่สมรส หรือ บิดา มารดา ของสมาชิก
 4. ผู้สมัครต้องไม่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน


วิธีการสมัคร

 1. ผู้สมัครสมาชิกต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบมาที่สหกรณ์
 2. ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าจำนวน 100 บาท และต้องชำระเงินค่าหุ้น 100 หุ้น มูลค่า 1,000 บาท ให้แก่สหกรณ์


เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก

 1. ใบสมัครสมาชิกสมทบ >> (ดาวน์โหลดที่นี่)
 2. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยธนชาต(TTB) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 5. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีเป็นคู่สมรสสมาชิก)

 

ที่อยู่ในการส่งเอกสาร >> (คลิกที่นี่)
 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • คุณธนกฤต    06 3902 4015
 • คุณสุกันญา   06 3902 3982

สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน
444 ศูนย์การค้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330