ลืมรหัสผู้ใช้ / ลืมรหัสผ่าน ลงทะเบียน

เงินกู้บัญชีเงินฝากหมุนเวียน

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินที่เป็นประโยชน์ของสมาชิก


อัตราดอกเบี้ย

MRR + 3.00%


เงื่อนไขในการปล่อยเงินกู้

อายุสมาชิกภาพ

ไม่กำหนดอายุสมาชิกภาพ 
   

วงเงินกู้ที่สมาชิกสามารถกู้กับสหกรณ์ได้

วงเงินกู้ไม่เกิน 90% ของยอดเงินฝากคงเหลือ  และตั้งแต่ 10,000 ขึ้นไป
 

งวดผ่อนชำระ

ไม่กำหนดระยะเวลาการผ่อนชำระ โดยชำระค่างวดเฉพาะดอกเบี้ย
 

หลักประกัน

  • ส่งมอบสมุดบัญชีเงินฝากให้กับสหกรณ์ ค้ำประกันตามวงเงินกู้
  • ทำสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องเงินฝากแบบมีผลทันที
     

รายละเอียดเอกสารประกอบการขอกู้

 รายละเอียดเอกสารประกอบการขอกู้ (ดาวน์โหลดที่นี่)


เอกสารที่ใช้ประกอบในการขอกู้

1. ใบคำขอกู้ / แบบฟอร์มการแสดงตนสำหรับทำธุรกรรมกับสหกรณ์ (ดาวน์โหลดที่นี่)

2. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3. ใบคำขอแจ้งบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์ (กรณีที่ยังไม่ได้แจ้งข้อมูลกับสหกรณ์) (ดาวน์โหลดที่นี่)


ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

สมาชิกสามารถส่งเอกสารมาที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด ชั้น G อาคารเพชรบุรี
 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • คุณจิตราวรรณ     06 3902 3746
  • คุณจินต์จุฑา        06 3902 3916
  • คุณนันทพัทธ์       06 3902 3896

สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน
1101 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400