ลืมรหัสผู้ใช้ / ลืมรหัสผ่าน ลงทะเบียน

สมาชิก

รายละเอียด
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนชาต จำกัด

 

สิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิกสหกรณ์

 1. สมาชิกจะได้รับเงินปันผลในทุกๆปี โดยการจ่ายปันผลจะเป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่
 2. สมาชิกสามารถใช้บริการด้านเงินฝากและเงินกู้กับสหกรณ์
 3. สมาชิกจะได้รับการจัดสรรวงเงินค่ารักษาพยาบาล ซึ่งสามารถเบิกให้ตนเองหรือบุคคลในครอบครัวได้ โดยการจัดสรรเงินเป็นไปตามประกาศที่สหกรณ์กำหนด
 4. สมาชิกได้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการประกันชีวิตกลุ่มของสมาชิกและครอบครัว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งคุ้มครองการสูญเสียชีวิตทุกกรณี วงเงินคุ้มครองเป็นไปตามประกาศที่สหกรณ์กำหนด
 5. สมาชิกสามารถขอรับรางวัลเกียรติบัตรเรียนดีและรางวัลพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ ที่ให้แก่บุตรของสมาชิกได้


คุณสมบัติการเป็นสมาชิก

 1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ มีความศรัทธาในระบบสหกรณ์และประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมกับสหกรณ์
 2. ผู้สมัครต้องเป็นพนักงานบริษัทในกลุ่มธนชาต
 3. ผู้สมัครต้องไม่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

 

วิธีการสมัคร

 1. ผู้สมัครสมาชิกต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบมาที่สหกรณ์
 2. ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ คนละ 10 บาท และเงินค่าหุ้นรายเดือนครั้งแรกต่อสหกรณ์
  • การถือหุ้นของสหกรณ์ สหกรณ์จะออกหุ้นให้กับสมาชิกมูลค่าหุ้นละสิบบาท โดยสามารถเลือกถือหุ้นรายเดือนได้ ในอัตราต่ำสุด 200 บาท/เดือน และสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท/เดือน สมาชิกสามารถขอเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นรายเดือนได้ โดยจะต้องทำหนังสือถึงสหกรณ์ และได้รับอนุมัติจากสหกรณ์แล้ว 

 

เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก

 1. ใบสมัครสมาชิก >> (ดาวน์โหลดที่นี่)
 2. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. ใบคำขอแจ้งบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์ >> (ดาวน์โหลดที่นี่)
 4. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยธนชาต (ttb) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 

ที่อยู่ในการส่งเอกสาร >> (คลิกที่นี่)
 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • คุณธนกฤต    06 3902 4015
 • คุณสุกันญา   06 3902 3982

สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน
444 ศูนย์การค้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330