ลืมรหัสผู้ใช้ / ลืมรหัสผ่าน ลงทะเบียน

ถาม - ตอบ

ตอบ :

1. ได้รับเงินปันผลในอัตราสูง

สหกรณ์รับเงินจากสมาชิกเพื่อใช้เป็นทุนในการดำเนินงานสหกรณ์ เมื่อมีผลกำไรก็จะนำเงินมาจ่ายคืนกลับสมาชิกในรูปแบบเงินปันผลตามการถือหุ้นของสมาชิกแต่ละท่าน ซึ่งตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยที่เงินปันผลดังกล่าวยังได้รับยกเว้นภาษีเงินได้อีกด้วยค่ะ

2. ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากอัตราสูง

สมาชิกที่ฝากเงินกับสหกรณ์จะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราสูง แถมยังไม่เสียภาษีเงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์อีกด้วย   

ที่สำคัญสหกรณ์ยังมีเงินฝากให้สมาชิกเลือกถึง 3 ประเภท เพื่อเหมาะสำหรับความต้องการของสมาชิกแต่ละท่าน ไม่ว่าจะฝากระยะยาวก็ได้รับดอกเบี้ยสูงแบบขั้นบันได หรือฝากระยะสั้นก็สะดวกในการเบิกถอนโดยบัตร ATM Coop หรือเน้นเก็บแบบสะสมเป็นรายเดือนทุกๆเดือน สหกรณ์ก็อำนวยความสะดวกด้วยการตัดบัญชีเงินเดือนให้เลยค่ะ

3. สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิก

สินเชื่อหรือเงินกู้สหกรณ์นั้น มีหลากหลายประเภทเพื่อตอบสนองให้ตรงกับทุกๆความต้องการของสมาชิก เน้นที่การให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิก และเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อให้สมาชิกทุกท่านสามารถเข้าถึงการขอสินเชื่อได้ง่าย เช่น วงเงินกู้สูง ผ่อนชำระได้นาน  35 ปี สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราที่ต่ำหรือเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากสถาบันการเงินอื่น    รวมถึงเงื่อนไขที่กรณีกู้เงินด้วยการจำนองอสังหาริมทรัพย์ก็ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดจำนองกับกรมที่ดินอีกด้วยนะคะ

4. สวัสดิการต่าง ๆ ที่สหกรณ์จะทำได้

สหกรณ์ดำเนินการทั้งหมดโดยผลประโยชน์ทุกๆอย่าง กลับคืนสู่สมาชิกทุกๆท่าน เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกๆด้าน สหกรณ์จึงพยายามจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ที่เป็นสมาชิก  เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ไม่ว่าจะเป็นเงินให้กู้ประเภทต่างๆที่เน้นให้ความช่วยเหลือสมาชิก  การให้ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก การทำประกันชีวิตกลุ่มให้กับตัวสมาชิกและครอบครัว

 

ถ้าเพื่อนๆ พี่ๆ ทุกท่านได้รับทราบกันแล้วว่าการแป็นสมาชิกดีแบบนี้แล้ว ก็รีบมาเป็นสมาชิกสหกรณ์กันเถอะค่ะ

ตอบ :

กรณีลาออกจากงาน สามารถใช้สิทธิเป็นสมาชิกกับสหกรณ์ได้  หากมีคุณสมบัติดังนี้

มีอายุสมาชิกภาพไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีทุนเรือนหุ้นสะสมไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนบาท

ทั้งนี้สมาชิกมีหน้าที่ต้องทำหนังสือขอใช้สิทธิการเป็นสมาชิกสหกรณ์ต่อไป  ก่อนวันที่มีผลลาออกจากงานและต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของสหกรณ์ (ตามข้อ 37. แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2563)

ตอบ :

สหกรณ์ต้องนำทุนเรือนหุ้นทั้งจำนวนมาหักชำระหนี้เงินกู้  กรณีทุนเรือนหุ้นคงเหลือสหกรณ์จะคืนให้กับสมาชิกต่อไป 

(อาศัยตามความในข้อ 41.และข้อ 42.แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์  พนักงาน ธนชาต พ.ศ.2549)

ตอบ :

สหกรณ์จะคิดอัตราค่าธรรมเนียมชำระเงินกู้ก่อนกำหนด  เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญากู้เงินทุกประการ

ตอบ :

คณะกรรมการสหกรณ์ได้กำหนดนโยบายให้ลูกหนี้ที่สิ้นสมาชิกภาพ  ยังคงได้รับอัตราดอกเบี้ยตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้เงิน 

(ซึ่งเป็นไปตามประกาศสหกรณ์ที่ สอธ.211/2561 ลงวันที่ 26 เมษายน 2561เรื่อง การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่เรียกเก็บจากสมาชิกผู้กู้ยืม  กรณีผิดนัดชำระหนี้ และการผ่อนผันการคิดอัตราดอกเบี้ยกรณีสมาชิกผู้กู้ยืมได้พ้นสมาชิก  ทั้งนี้ต่อไปประกาศดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่สหกรณ์ประกาศกำหนด)

อนึ่ง กรณีสมาชิกที่กู้ยืมเงินกับสหกรณ์ก่อนประกาศข้างต้น  สมาชิกต้องมาทำบันทึกข้อตกลงกับสหกรณ์ จึงจะได้อัตราดอกเบี้ยตามที่กำหนดไว้ในประกาศ

ตอบ :

หากสามารถนำเงินกู้ของสหกรณ์มาชำระหนี้ใน NCB ที่มีปัญหาค้างชำระได้หมด  คณะกรรมการได้มีนโยบายที่จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือ  ทั้งนี้อาจกำหนดวงเงินและหรือเพิ่มเงื่อนไขในการชำระหนี้เพิ่มเติมแล้วแต่กรณี  โดยอำนาจอนุมัติเงินให้กู้ยืมของคณะกรรมการเงินกู้ให้ถือเป็นที่สุด

สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน
444 ศูนย์การค้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330