ลืมรหัสผู้ใช้ / ลืมรหัสผ่าน ลงทะเบียน

เงินกู้เพื่อซื้ออุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์

วัตถุประสงค์

เพื่อซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามคณะกรรมการดำเนินการกำหนด

 

อัตราดอกเบี้ย


เงื่อนไขในการปล่อยเงินกู้

อายุสมาชิกภาพ

ไม่กำหนดอายุสมาชิกภาพ 
   

วงเงินกู้ที่สมาชิกสามารถกู้กับสหกรณ์ได้

100% ของราคาอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์

    

งวดผ่อนชำระ

สูงสุด 3 ปี ค่างวด 800 บาท / เดือน หรือปรับขึ้นตามวงเงินกู้ 
 

หลักประกัน

  • ใช้ทุนเรือนหุ้นและหรือเงินฝาก ค้ำประกันเต็มจำนวน
  • หรือใช้สมาชิกค้ำประกัน
        - สมาชิกที่ค้ำประกันจะที่อยู่ในระดับงานตั้งแต่ บต.1 หรือตำแหน่งผู้จัดการขึ้นไปสามารถค้ำประกันสมาชิกผู้กู้ในสายงานบังคับบัญชาได้
        - สมาชิกที่อยู่ในระดับงานตั้งแต่ระดับงาน ชส. ค้ำประกันได้ไม่เกิน 1 สัญญา

รายละเอียดเอกสารประกอบการขอกู้

 รายละเอียดเอกสารประกอบการขอกู้ >> (ดาวน์โหลดที่นี่)


เอกสารที่ใช้ประกอบในการขอกู้

1. ใบคำขอกู้ / แบบฟอร์มการแสดงตนสำหรับทำธุรกรรมกับสหกรณ์ >> (ดาวน์โหลดที่นี่)

2. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3. ใบคำขอแจ้งบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์ (กรณีที่ยังไม่ได้แจ้งข้อมูลกับสหกรณ์) >> (ดาวน์โหลดที่นี่)


ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด ชั้น G อาคารเพชรบุรี

เลขที่ 1101 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • คุณจิตราวรรณ     06 3902 3746
  • คุณนันทพัทธ์       06 3902 3896

สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน
1101 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400