ลืมรหัสผู้ใช้ / ลืมรหัสผ่าน ลงทะเบียน

เงินกู้เพื่อการศึกษา

วัตถุประสงค์

เงินกู้เพื่อการศึกษา สมาชิกผู้กู้ต้องนำไปใช้เพื่อการศึกษาของสมาชิกเท่านั้น

 

อัตราดอกเบี้ย

 

เงื่อนไขในการปล่อยเงินกู้

อายุสมาชิกภาพ

มีอายุสมาชิกภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี
   

วงเงินกู้ที่สมาชิกสามารถกู้กับสหกรณ์ได้

วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท

    

งวดผ่อนชำระ


 

หลักประกัน

 

หมายเหตุ

 • หลักสูตรของสถาบันการศึกษา หมายถึง การศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยไม่จำกัดหลักสูตรและสถาบันการศึกษา ทั้งนี้เฉพาะสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนภายในประเทศเท่านั้น
 • ใบเสร็จรับเงินที่สมาชิกผู้กู้จะนำมาเบิกเงินกู้ ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 2 เดือน นับจากวันที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน
   

รายละเอียดเอกสารประกอบการขอกู้

 รายละเอียดเอกสารประกอบการขอกู้ >> (ดาวน์โหลดที่นี่)


เอกสารที่ใช้ประกอบในการขอกู้

 1. ใบคำขอกู้ / แบบฟอร์มการแสดงตนสำหรับทำธุรกรรมกับสหกรณ์ >> (ดาวน์โหลดที่นี่)
 2. ใบคำขอประกันและหนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูล >> (ดาวน์โหลดที่นี่)
 3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 5. สลิปเงินเดือนและรายการเดินบัญชีเดือนล่าสุด
 6. ข้อมูลประวัติพนักงาน (Profile) / หนังสือรับรองการทำงาน
 7. รายงานข้อมูลเครดิตบูโร (NCB)
 8. ใบคำขอแจ้งบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์ (กรณีที่ยังไม่ได้แจ้งข้อมูลกับสหกรณ์) >> (ดาวน์โหลดที่นี่)

มีผู้ค้ำประกัน ขอเอกสารของผู้ค้ำประกัน ดังนี้

 1. แบบฟอร์มการแสดงตนสำหรับการทำธุรกรรมกับสหกรณ์ >> (ดาวน์โหลดที่นี่) 
 2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาใบเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อ / ชื่อ / ชื่อสกิล (ถ้ามี) 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 4. ผลการตรวจเครดิตบูโร (NCB)

กรณีผู้ค้ำเป็นสมาชิกสหกรณ์

 1. Slip เงินเดือน เดือนล่าสุด และ Slip เงินเดือน ที่แสดงโบนัส (ถ้ามี) และ Statement บัญชีที่ได้รับเงินเดือน เดือนล่าสุด
 2. ข้อมูลประวัติพนักงาน (Profile) / หนังสือรับรองการทำงาน

กรณีผู้ค้ำเป็นบุคคลภายนอก

 1. Slip เงินเดือน 6 เดือนล่าสุด และ Slip เงินเดือน ที่แสดงโบนัส (ถ้ามี) และ Statement บัญชีที่ได้รับเงินเดือน 6 เดือนล่าสุด
 2. หนังสือรับรองการทำงาน และเงินเดือน (ต้นฉบับ)

 

ที่อยู่ในการส่งเอกสาร >> (คลิกที่นี่)


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • คุณนันทพัทธ์       06 3902 3896
 • คุณจิตราวรรณ     06 3902 3746
 • คุณพิสิษฐ์          06 3902 3974
 • คุณศิรินภา         06 3902 3785

สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน
444 ศูนย์การค้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330