ลืมรหัสผู้ใช้ / ลืมรหัสผ่าน ลงทะเบียน

คำนวณด้วยตัวเอง

ยอดยกหุ้นมาจากปีก่อน *
  บาท
ค่าส่งหุ้นต่อเดือน *
  บาท    
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฏาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
อัตราเงินปันผล *
  %    
เดือน รายการ ค่าหุ้นรายเดือน อัตรา จำนวนเงิน ระยะเวลา (เดือน)
ยอดยกมา ยอดยกหุ้นมา       12
มกราคม หุ้นรายเดือน       11
กุมภาพันธ์ หุ้นรายเดือน       10
มีนาคม หุ้นรายเดือน       9
เมษายน หุ้นรายเดือน       8
พฤษภาคม หุ้นรายเดือน       7
มิถุนายน หุ้นรายเดือน       6
กรกฏาคม หุ้นรายเดือน       5
สิงหาคม หุ้นรายเดือน       4
กันยายน หุ้นรายเดือน       3
ตุลาคม หุ้นรายเดือน       2
พฤศจิกายน หุ้นรายเดือน       1
ธันวาคม หุ้นรายเดือน       0
  ยอดรวม        

สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน
444 ศูนย์การค้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330