ลืมรหัสผู้ใช้ / ลืมรหัสผ่าน ลงทะเบียน

เงินกู้เพื่อซื้อยานพาหนะ

วัตถุประสงค์

โดยจะต้องเป็นตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
     -   เพื่อซื้อรถยนต์ใหม่
     -   เพื่อซื้อรถยนต์ใช้แล้ว อายุรถไม่เกิน 10 ปี
     -   เพื่อซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่
     -   เพื่อการอันจำเป็นหรือมีประโยชน์ 
 

อัตราดอกเบี้ย


เงื่อนไขในการปล่อยเงินกู้

อายุสมาชิกภาพ

อายุสมาชิกภาพตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป หรือ อายุสมาชิกภาพตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป สำหรับระดับผู้อำนวยการขึ้นไป
 

วงเงินกู้ที่สมาชิกสามารถกู้กับสหกรณ์ได้


 

งวดผ่อนชำระ


 

หลักประกัน

 • ส่งมอบสมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ และทำสัญญาจำนำเล่มทะเบียน (อนุโลมให้จดชื่อเล่มทะเบียนรถยนต์ในนามของบิดา-มารดา, คู่สมรส, บุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้วของสมาชิกผู้กู้ได้)

 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุรถยนต์ / ประกันชีวิต รวมในภาระหนี้ได้

 • สมาชิกค้ำประกัน โดยมีอายุสมาชิกภาพตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป หรือ ตำแหน่งผู้จัดการและระดับงานตั้งแต่บต.2 ขึ้นไป โดยไม่กำหนดอายุสมาชิกภาพ หรือ บุคคลภายนอกค้ำประกันและใช้หุ้นและหรือเงินฝากค้ำประกันไม่ต่ำกว่า 10% ของวงเงินกู้

 

รายละเอียดเอกสารประกอบการขอกู้

 รายละเอียดเอกสารประกอบการขอกู้ >> (ดาวน์โหลดที่นี่)


เอกสารที่ใช้ประกอบในการขอกู้

 1. ใบคำขอกู้ / แบบฟอร์มการแสดงตนสำหรับทำธุรกรรมกับสหกรณ์ >> (ดาวน์โหลดที่นี่)
 2. ใบคำขอเอาประกันชีวิต (MRTA) >> (ดาวน์โหลดที่นี่)
 3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 5. สลิปเงินเดือนและรายการเดินบัญชีเดือนล่าสุด
 6. ข้อมูลประวัติพนักงาน (Profile) / หนังสือรับรองการทำงาน
 7. รายงานข้อมูลเครดิตบูโร (NCB)
 8. ใบอนุญาตขับรถ
 9. กรณีซื้อรถยนต์ใหม่ ใบจองซื้อรถ / รายละเอียดรุ่นรถ / โบรชัวร์รถ
 10. กรณีซื้อรถยนต์ใช้แจ้ง สัญญาซื้อขายรถยนต์ / บัตรประชาชนผู้ขาย / สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ / ภาพถ่ายรถยนต์
 11. กรณี Re-Finance สัญญาเช่าซื้อ / สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ / ภาพถ่ายรถ
 12. กรณีจำนำทะเบียน สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ / ภาพถ่ายรถยนต์
 13. ใบคำขอแจ้งบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์ (กรณีที่ยังไม่ได้แจ้งข้อมูลกับสหกรณ์) >> (ดาวน์โหลดที่นี่)

มีผู้ค้ำประกัน ขอเอกสารของผู้ค้ำประกัน ดังนี้

 1. แบบฟอร์มการแสดงตนสำหรับการทำธุรกรรมกับสหกรณ์ >> (ดาวน์โหลดที่นี่) 
 2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาใบเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อ / ชื่อ / ชื่อสกิล (ถ้ามี) 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 4. ผลการตรวจเครดิตบูโร (NCB)

กรณีผู้ค้ำเป็นสมาชิกสหกรณ์

 1. Slip เงินเดือน เดือนล่าสุด และ Slip เงินเดือน ที่แสดงโบนัส (ถ้ามี) และ Statement บัญชีที่ได้รับเงินเดือน เดือนล่าสุด
 2. ข้อมูลประวัติพนักงาน (Profile) / หนังสือรับรองการทำงาน

กรณีผู้ค้ำเป็นบุคคลภายนอก

 1. Slip เงินเดือน เดือนล่าสุด และ Slip เงินเดือน ที่แสดงโบนัส (ถ้ามี) และ Statement บัญชีที่ได้รับเงินเดือน 6 เดือนล่าสุด
 2. หนังสือรับรองการทำงาน และเงินเดือน (ต้นฉบับ)


ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด ชั้น G อาคารเพชรบุรี

เลขที่ 1101 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • คุณพิสิษฐ์          06 3902 3974
 • คุณศิรินภา         06 3902 3785
 • คุณธิดารัตน์        06 3902 3982

สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน
1101 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400