ลืมรหัสผู้ใช้ / ลืมรหัสผ่าน ลงทะเบียน

เงินกู้เพื่อซื้อยานพาหนะ

วัตถุประสงค์

โดยจะต้องเป็นตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
     -   เพื่อซื้อรถยนต์ใหม่
     -   เพื่อซื้อรถยนต์ใช้แล้ว อายุรถไม่เกิน 10 ปี
     -   เพื่อซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่
     -   เพื่อการอันจำเป็นหรือมีประโยชน์ 
 

อัตราดอกเบี้ย


เงื่อนไขในการปล่อยเงินกู้

อายุสมาชิกภาพ

อายุสมาชิกภาพตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป หรือ อายุสมาชิกภาพตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป สำหรับระดับผู้อำนวยการขึ้นไป
 

วงเงินกู้ที่สมาชิกสามารถกู้กับสหกรณ์ได้


 

งวดผ่อนชำระ


 

หลักประกัน

  • ส่งมอบสมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ และทำสัญญาจำนำเล่มทะเบียน (อนุโลมให้จดชื่อเล่มทะเบียนรถยนต์ในนามของบิดา-มารดา, คู่สมรส, บุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้วของสมาชิกผู้กู้ได้)

  • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุรถยนต์ / ประกันชีวิต รวมในภาระหนี้ได้

  • สมาชิกค้ำประกัน โดยมีอายุสมาชิกภาพตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป หรือ ตำแหน่งผู้จัดการและระดับงานตั้งแต่บต.2 ขึ้นไป โดยไม่กำหนดอายุสมาชิกภาพ หรือ บุคคลภายนอกค้ำประกันและใช้หุ้นและหรือเงินฝากค้ำประกันไม่ต่ำกว่า 10% ของวงเงินกู้

 

รายละเอียดเอกสารประกอบการขอกู้

 รายละเอียดเอกสารประกอบการขอกู้ (ดาวน์โหลดที่นี่)


เอกสารที่ใช้ประกอบในการขอกู้

1. ใบคำขอกู้ / แบบฟอร์มการแสดงตนสำหรับทำธุรกรรมกับสหกรณ์ (ดาวน์โหลดที่นี่)

2. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3. ใบคำขอแจ้งบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์ (กรณีที่ยังไม่ได้แจ้งข้อมูลกับสหกรณ์) (ดาวน์โหลดที่นี่)


ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

สมาชิกสามารถส่งเอกสารมาที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด ชั้น G อาคารเพชรบุรี

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • คุณพิสิษฐ์          06 3902 3974
  • คุณศิรินภา         06 3902 3785
  • คุณจารุณี          06 3902 3725
  • คุณธีระศาสตร์     06 3902 3736
  • คุณธิดารัตน์        06 3902 3982

สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน
1101 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400